Zasady przyjęć

Przyjęcie do instytutu odbywa się na podstawie testu psychologicznego (bez wiedzy akademickiej) oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O przyjęciu do instytutu oprócz pozytywnego wyniku rozmowy i testu psychologicznego decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór do Instytutu Psychologii odbywa się cyklicznie dwa razy w roku – w semestrze jesiennym i zimowym.
W związku z tym, że duża ilość kandydatów do studium dojeżdża z daleka, dla wygodny zainteresowanych łączymy egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne z pierwszymi zajęciami.

Zapisz się do IPS

Pobierz nasz wstępny formularz zgłoszeniowy.

Wybierz format pliku i kliknij w wybrany baner.
Wypełnij, podpisz i prześlij na adres podany niżej.


Warunki przyjęcia:

1. ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW

  • wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego,
  • kserokopii świadectwa/dyplomu ukończenia co najmniej szkoły średniej (matura nie jest wymagana),
  • czterech podpisanych fotografii,
  • kserokopii dowodu wniesienia opłaty wpisowego oraz opłaty egzaminacyjnej

Komplet powyższych dokumentów należny przesłać na adres:

Instytut Psychologii Stosowanej
Al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa

lub zostawić w zaklejonej i podpisanej kopercie na recepcji Zespołu Szkół nr 37 pod w/w adresem.

2. UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU TESTU PSYCHOLOGICZNEGO I ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Przyjęcie do instytutu odbywa się na podstawie testu psychologicznego (bez wiedzy akademickiej) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

Szkoła, o przyjęcie do której się ubiegasz jest prywatnym studium zarejestrowanym w Ewidencji Szkół Niepublicznych Wydziałów Edukacji pod nr ew.: 301 Z – 8/Z/05, 300 Z – 7/Z/05.


Dowiedz się więcej na temat Studium Psychologii.

ZOBACZ