Teleradiestezyjna ocena radiacji przy pomocy urządzeń łączności

Teleradiestezyjna ocena radiacji przy pomocy urządzeń łączności

Dariusz Kuźniak (mistrz radiestezji)

W naszej codziennej praktyce bardzo często musimy dokonać szybkiej oceny radiacji w odległych miejscach. Często są to miejsca, do których dotarcie byłoby wręcz niemożliwe, a przesyłanie planów do oceny radiacji trwałoby jakiś czas. Występują okoliczności, w wyniku których należy niezwłocznie określić radiacje. Zdarza się, że jeden z domowników zabrania korzystania z naszych usług i wykonanie oceny jest utrudnione. Bardzo często klienci oczekują natychmiastowej oceny.

Dla zaspokojenia oczekiwań klientów opracowaliśmy metodę wstępnej oceny radiacji, opartej na telegnozji z wykorzystaniem współrzędnych celu uzyskiwanych za pośrednictwem takich urządzeń łączności jak telefon (najlepiej komórkowy lub z przenośną słuchawką), internet. Pozwala ona, w miarę dokładnie, na określenie rodzajów promieniowań i radiacji przy aktywnym udziale zainteresowanej osoby. I co najważniejsze metoda nie wymaga dużych nakładów, jest szybka i tania.

Metoda ta od dłuższego czasu sprawdza się w praktyce i jest często przeze mnie stosowana. Jej wiarygodność została potwierdzona przeprowadzonymi pomiarami doświadczalnymi. Ponieważ pracujemy w zespole wykonaliśmy szereg pomiarów kontrolnych. Ja mieszkam w Giżycku, a ojciec Gracjan w Brzeszczach (koło Oświęcimia), mieliśmy więc możliwość przeprowadzenia szeregu badań kontrolnych tej metody zarówno z zastosowaniem urządzeń łączności, jak i teleradiestezji. W obu miejscowościach wyznaczyliśmy punkty pomiarowe, ocenione przez jedną osobę na miejscu a drugą poprzez ocenę na odległość. Przy kontrolnych pomiarach teleradiestezyjnych współrzędną naprowadzającą była osoba stojąca w badanym miejscu, plan lub fotografia miejsca.

Dla oceny określonej przestrzeni powinno się brać pod uwagę kilka parametrów gdyż tylko ich kompleksowa analiza da w miarę rzetelny pogląd na wpływ badanego miejsca na zdrowie człowieka. Ocena wynikająca z analizy jednego czy dwóch parametrów jest niedostateczna i wadliwa.

W zależności od potrzeby przeprowadzamy ocenę ogólną radiacji lub w rozbiciu na rodzaje promieniowań. Musimy pamiętać, że w pomieszczeniach oprócz naturalnych radiacji mamy promieniowania z urządzeń technicznych i czasami szkodliwe promieniowanie kształtu. Bardzo często zapominamy o szkodliwym promieniowaniu, emitowanym przez kryształowe wazony czy wazy, mogącym zakłócać spokojny sen (nie tylko). Bardzo często jesteśmy zaskakiwani występowaniem szkodliwego promieniowania kształtu emitowanego przez przedmioty z metaloplastyki (lampy, kwietniki, stojaki). Promieniowanie kształtu np. przedmiotów z metaloplastyki potrafi objąć szarą energią znaczną część pokoju. Każdy przedmiot w pewnym sensie jest emiterem energii. Jedne kształty promieniują mocniej, drugie słabiej. W jednym kierunku pozytywnie a w innym negatywnie. Prawie wszystkie ostre krawędzie promieniują negatywnie. Bez wykonywania bezpośrednich pomiarów lub za pomocą fotografii, nie jesteśmy w stanie zająć stanowiska w stosunku do określonego przedmiotu. Proponowaną metodą teleradiestezyjną możemy przy pomocy urządzeń łączności, dokonać ogólnej oceny promieniowania kształtu bez określenia jego źródła. Przy istnieniu kilku lub kilkunastu źródeł szkodliwego promieniowania kształtu otrzymujemy nieciekawe tło, wpływające na samopoczucie i zdrowie. Pocieszającym jest fakt, że w tym przypadku natężenie promieniowania maleje z kwadratem odległości od źródła emisji.

Dla przeprowadzenia właściwej oceny miejsca rozpatrujemy oddzielnie poszczególne grupy promieniowań. Przy ocenie radiacji naturalnych musimy pamiętać, że są one wypadkową oddziaływania od dołu i od góry o czym bardzo często się zapomina. Pomiary radiacji emitowanej tylko od dołu jest poważnym błędem.

Promieniowania elektromagnetyczne pochodzące od sprzętu i od urządzeń mają również znaczny wpływ na nasze zdrowie. Jednak nie możemy je, przy pomiarach, łączyć razem z promieniowaniami naturalnymi. Tym bardziej, że nie możemy je neutralizować razem jednym odpromiennikiem. Są to promieniowania „różnego typu” i wymagają oddzielnego sposobu zabezpieczenia. Twierdzenia niektórych osób, że wystarczy do zabezpieczenia jeden odpromiennik czy ekran wynika z powierzchownego traktowania sprawy wynikające z niewłaściwego wykonania odpowiednich pomiarów, ewentualnie ze względu na brak dostatecznej wiedzy w tym temacie. Musimy pamiętać, że oprócz promieniowania elektromagnetycznego urządzenia emitują dynamiczne pola wirowe.

Przy ocenie radiacji (promieniowania) badanego miejsca używamy diagramów radiestezyjnych dla określenia czterech podstawowych parametrów.

Pierwszym podstawowym parametrem (wskaźnikiem) jest określenie poziomu witalności energetycznej promieniowania, witalności miejsca. Witalność miejsca decyduje o stanie zdrowia jak i przebiegu leczenia . Wartość pomiaru dokonujemy w oparciu o skalę Bovis’a. Wartością graniczną, wymaganą, jest 6500JB. Korzystne są wyższe wartości w zakresie 8000 JB ÷ 10000JB gdzie następuje samoleczenie.

Drugim parametrem jest określenie oddziaływania biologicznego radiacji wg. autorskiego diagramu, skali GRADAN, oddziaływania biologicznego [1]. Diagram posiada zakresy skali od minus kilku tysięcy poprzez 0 do +100 jednostek Gradan. Diagram Gradan pozwala na określenie stopnia szkodliwości biologicznej lub pozytywnych skutków radiacji w badanym miejscu.

Jeżeli energia ma ujemny wpływ na zdrowie to będą wskazania po stronie minusowej diagramu. Czasami spotykamy się z wartościami plusowymi tzn. promieniowanie oddziałuje na człowieka stymulująco, przyspiesza powrót do zdrowia.

Trzecim parametrem (wskaźnikiem) jest kolor radiestezyjny promieniowania .

Kolor radiestezyjny określimy w oparciu o kołowy diagram kolorów. Niektórzy określają go wahadłem uniwersalnym co jest czynnością czasochłonną.

W każdym miejscu występuje kilka kolorów radiestezyjnych energii. Mają one przeważnie różne natężenie i różny wpływ na zdrowie człowieka. Największą szkodliwość dla człowieka stanowią lewoskrętne pola wirowe w których w składzie energetycznym występuje promieniowanie jonizujące (pasmo szarej energii i zieleni ujemnej).Występowanie tego pasma musimy sprawdzić w pierwszej kolejności gdyż ono decyduje o utracie zdrowia.

Czwartym określanym parametrem, przy pomiarze każdego koloru, jest określenie jego natężenia – intensywności. Dla danego koloru radiestezyjnego określamy natężenie w dziesięciostopniowej (logarytmicznej) skali poznańskiej. Wartość natężenia dla danego koloru określa jego wpływ na zdrowie.

Pomiędzy kolorami czarnym i białym jest pasmo tzw. „koloru szarego”w środku którego znajduje się tzw. „zieleń ujemna”. Pasmo„koloru szarego” z zielenią ujemną należy do najbardziej szkodliwych kolorów radiestezyjnych dla człowieka. Musimy pamiętać, że część pasma koloru białego i czarnego (od strony pasma „koloru szarego”) jest energią jonizującą.

W miejscu spania i stałego, długotrwałego pobytu nie powinna występować energia koloru szarego a tym bardziej zieleń ujemna.

Poniższe zestawienie przedstawia wpływ radiacji na zdrowie człowieka przy długotrwałym przebywaniu w danym miejscu.

Wpływ radiacji na zdrowie człowieka przy długotrwałym przebywaniu w danym miejscu

Witalność miejsca

(skala Bovis’a)

Natężenie promieniowania

(skala logarytmiczna od 00 do 100

SKALA POZNAŃSKA)

Oddziaływanie biologiczne.

(skala gradan – liniowa otwarta)

szkodliwość biologiczna

Kolory

widzialne

Kolory szare

Kolor zieleni

ujemnej

Stymulujący samouzdrawianie

zdrowe promieniowanie

promieniowanie lekko patogenne

promieniowanie patogenne

promieniowanie zagrażające życiu

promieniowanie niedopuszczalne

> 8 000JB

8 000JB ~ 6 500JB

6 500JB ~ 5 000JB

5 000JB ~ 3 500JB

3 500JB ~ 1 000JB

< 1 000JB

0

0~20

20~50

50~80

80~100

90~10

0

0~10

10~30

30~60

60~100

90~100

0

0~0,50

0,50~2,00

2,00~4,00

4,00~100

9,50~100

> 100JG

Dodatnie i do -50JG

-50JG do -200JG

-200JG do -700JG

< -700JG

< -1500JG

Kolejnymi pomiarami mogą być:

ustalenie rodzaju przeważającej energii (powinna być elektromagnetyczna)

ustalenie polaryzacji podłogi lub podłoża (powinna być minusowa).

Dopiero analiza wszystkich wyników pomiarów pozwala na ocenę danego miejsca.

Należy pamiętać, że poszczególne parametry są tylko częściowo od siebie zależne.

Pomiary kontrolne wykonywane były w ten sposób, że jedna osoba w terenie wyznaczała punkty pomiarowe i oceniała bezpośrednio ich wartości. Następnie w trakcie rozmowy telefonicznej zajmowała pozycję w poszczególnych punktach, a druga metodą teleradiestezyjną przy zastosowaniu telefonu dokonywała oceny. Otrzymywane wyniki były zadowalające.

Podobnie wykonywaliśmy pomiary teleradiestezyjnie oznaczonych punktów pomiarowych na planie lub na zdjęciu. W tym miejscu chcę podkreślić, że specjalnie „przesunięte na planie” miejsce pomiaru np. ujęcia wody, a oznaczone prawidłowo w terenie, przy zastosowaniu odpowiedniej techniki nie powodowało złych odczytów. Analizę należało wykonać mentalnie w stosunku do faktycznego miejsca w terenie posiłkując się pomocniczo planem.

Pomiary dokonywane na miejscu i teleradiestezyjne nie różniły się znacząco i były wykonywane w różnych wariantach. Po szeregu doświadczeniach metoda została zastosowana w praktyce.

Opiszę tu przykładowo sprawdzenie miejsca spania, dokonywanego powyższą metodą. Oceny dokonujemy w ten sposób, że zainteresowana osoba staje w badanym miejscu (np. na łóżku), zgłasza badającemu, że można rozpocząć sprawdzanie. W tym miejscu dokonujemy oceny określając rodzaje radiacji i ich szkodliwości w miejscu spania. Jeżeli szkodliwość radiacji jest zbyt duża, osoba udaje się w miejsce gdzie można przesunąć łóżko, zgłasza badającemu, że można rozpocząć sprawdzanie i dokonujemy ponownie oceny miejsca. Jeżeli jest to konieczne, to dokonujemy pomiarów w innych miejscach wg. podanych zasad. Po dokonaniu kilku pomiarów wybieramy miejsce, które odpowiada zainteresowanej osobie. Przy ocenie miejsca możemy dokonywać pomiarów i szacowania różnych parametrów. Jeżeli jest to konieczne, to po wstępnej teleradiestezyjnej ocenie miejsca możemy je sprawdzić bezpośrednio po przybyciu do zainteresowanej osoby i ewentualnie wykonać zabezpieczenie przed szkodliwą radiacją.

Podobnie możemy sprawdzić napromieniowanie rozmawiającej z nami osoby i dokonać oceny z podziałem na rodzaje radiacji i ich szkodliwości.

Przykłady z początkowego okresu stosowania tej metody.:

  1. W październiku 2007r studentka Ania z Warszawy zgłosiła telefonicznie problem, że pojawiły się bóle głowy, jest stale przemęczona i nie może spać. W nowym roku akademickim otrzymała pokój w Domu Studenta przy ul. Nowoursynowskiej. W pokoju tym były trzy łóżka. Stwierdziłem powyższą metodą, że jej łóżko znajdowało się w obrębie mocnego, szkodliwego pola wirowego. Pozostałe dwa łóżka były poza polem wirowym. Ania uzgodniła ze swą koleżanką Kasią, że będą spały na zmianę w pechowym łóżku. Ponieważ koleżanka Kasia nie odczuwała większych dolegliwości w tym miejscu, postanowiła, że będzie tam spała na stałe. Po niedługim czasie pojawiła się bezsenność i niespokojne sny. Przed końcem listopada dolegliwości Ani ustąpiły. Na początku grudnia Kasia, po przebudzeniu się, była często osłabiona i często odczuwała przemęczenie cały dzień. Stan jej osłabienia stopniowo zwiększał się. Kasia po zmianie miejsca spania odzyskała prawidłowy sen i dobre samopoczucie. W miesiącu styczniu studentki zmieniły pokój.

  2. Podobnie udzielałem konsultacji poprzez internet :

  • w miesiącu czerwcu 2007 w Anglii – Annie w miejscowości Woking koło Londynu.

  • w miesiącu lipcu 2007 w Irlandii – Rafałowi w miejscowości Naas.

  • w miesiącu lipcu 2008 w Chicago – znajomemu mojej siostry.

  1. Podobnych konsultacji udzielał Gracjan Kuźniak swoim kolegom (również z Cechu):

  • w miesiącu lipcu 2007 Stanisławowi, gdy po poważnym zabiegu chirurgicznym otrzymał łóżko w szpitalu, które znajdowało się w obrębie mocnego, szkodliwego pola wirowego. Stanisław po zwróconej mu uwadze sam sprawdził, że miejsce ma dużą szkodliwość biologiczną i zmienił je.

  • w miesiącu grudniu 2007 Zdzisławowi, gdy po powrocie do domu po poważnym zabiegu chirurgicznym miał miejsce do spania w części mieszkania o znacznej szkodliwości biologicznej.

4. Kętrzyn, kwiecień 2008r.

Ocena radiacji w domu jednorodzinnym. W tym przypadku Gracjan przy pomocy Andrzeja, właściciela domu, powyższą metodą dokładnie dokonał oceny występujących radiacji. Pomiary zostały naniesione na plan domu. Po paru dniach dokonałem pomiarów na miejscu i odnotowałem wyniki na planie domu. Porównanie wyników z wykonanych niezależnie pomiarów było zadowalające.

Obecnie wykorzystujemy tą metodę kilka razy dziennie.

Podsumowanie

Przedstawiona metoda wstępnej oceny radiacji, przy pomocy urządzeń łączności, planu czy zdjęcia gwarantuje dostateczną dokładność pomiarów. Przy należytym podejściu i praktyce można bardzo szybko i w miarę rzetelnie dokonywać pomiarów w odległych miejscach. Ten sposób prowadzenia pomiarów jednoznacznie potwierdza fakt, że ta metoda pomiarów radiestezyjnych wykorzystuje w swoich rozpoznaniach postrzeganie pozazmysłowe (telegnozję).

Kontakt telefoniczny z osobą , plan czy fotografia miejsca jest czynnikiem naprowadzającym o charakterze współrzędnych naprowadzających.

Przy rozmowie lub korzystaniu z fotografii osoby uzyskujemy naprowadzenie na konkretną osobę bez względu na miejsce w którym się ona znajduje. Możemy dokonać rozpoznania stanu zdrowia lub napromieniowania metodą teleradiestezji (telegnozji) w aktualnym czasie. W szczególnych przypadkach możemy korzystać z metod pozwalających na przesunięcie oceny w czasie. Są to metody powiązane z retrokognicją i prekognicją. Na zasadach retrokognicji możemy ocenić stan w dniu robienia fotografii lub we wcześniejszym okresie.

W trakcie prowadzonych kursów czy warsztatów radiestezyjnych nauczamy z dobrym skutkiem tych metod. Ocena przy pomocy urządzeń łączności, planu czy fotografii nie wymaga „wchodzenia w odmienne stany świadomości” lub może tylko w nieznacznym i niewyczuwalnym zakresie. Wystarczy, że przy czynnościach wyobrazimy sobie dane miejsce, osobę, określony czas i będziemy skupieni jak przy zrozumiałym czytaniu.

Ta metoda może mieć duże znaczenie w działalności profilaktycznej, prozdrowotnej. Może służyć do oceny ryzyka zachorowalności w okresie przed powstaniem zaburzeń chorobowych na poziomie wykrywalnym przez diagnostykę medyczną.

Ponieważ metoda jest wyjątkowo prosta i tania, dokonujemy bezpłatnej analizy miejsca spania w oparciu o plan, każdej osobie, która zgłosi zapotrzebowanie.

Dariusz Kuźniak, www.radiestezja.za.pl

[1] Skala Gradan – oddziaływania biologicznego promieniowania – nazwa pochodzi od imion członków zespołu badawczego -Gracjan, Dariusz, Andrzej.