TRENING INTERPERSONALNY

Trening interpersonalny służy lepszemu poznaniu siebie i innych, polepszeniu relacji i stosunków międzyludzkich. Poszerza świadomość, zmniejsza leki i niepokoje..
Efektem treningu jest nabycie umiejętności słuchania innych oraz trafniejsze przekazywanie swoich rzeczywistych intencji w kontaktach osobistych i grupowych, co w znacznym stopniu poprawia efektywność wykonywanej pracy. Uczestnicy będą też lepiej potrafili unikać nieporozumień wynikających z niedostatków komunikowania się oraz skuteczniej radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Uzyskają również lepsze niż przed treningiem zrozumienie dynamiki procesów psychospołecznych zachodzących w firmie, co pozwoli im stać się bardziej świadomymi pracownikami i lepiej wykwalifikowanymi kierownikami.

Wyraźne wzmocnienie integracji osobowości, jakie występuje w efekcie odbytego treningu jest bardzo dobrym środkiem na zmniejszenie zmęczenia, zniechęcenia, poczucia zagrożenia i bezsilności, wywołanymi zwykle długotrwałym wysiłkiem w pracy. Udział w treningu przywraca świeżość myślenia i wiarę w możliwości odnoszenia sukcesu. Umiejętności nabyte podczas treningu pozwalają uczestnikom stać się efektywniejszymi członkami zespołów lub ich liderami.

W wyniku odbytego treningu uczestnicy stają się psychicznie mocniejsi.

Forma pracy:

Krótkie wprowadzenia do kolejnych ćwiczeń, wykonywanych w parach, podgrupach i całej grupie, dyskusje o przyczynach i skutkach, sukcesach i niepowodzeniach w kontaktach z innymi ludźmi, wypełnianie kwestionariuszy umożliwiających opis indywidualnych sposobów porozumiewania się i postępowania wobec innych ludzi, analizowanie informacji zwrotnych na temat własnych zachowań, ćwiczenie nowych sposobów kontaktowania się z ludźmi.